Poznajmy święta żydowskie!

28 kwietnia 2015 r. odwiedzili nas goście z przyjaznej nam uczelni - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; prof. dr hab. Jerzy Gapys – opiekun Koła SKN Judaica przy Instytucie Historii oraz studenci I roku studiów doktoranckich - Agnieszka Kania i Wojciech Cedro.

Uczniowie, będący członkami projektu ERASMUS +, po raz kolejny mieli okazję głębszego zapoznania się z obyczajowością i religią wyznawców judaizmu. Państwo doktoranci pod czułym okiem pana profesora przedstawili uczniom jedne z najważniejszych świąt żydowskich: szabat i Purim.

Szabat jako dzień święty obchodzony jest siódmego dnia tygodnia (w każda sobotę) na pamiątkę odpoczynku, jaki Bóg ustanowił po 6-ciu dniach stwarzania świata. W dniu tym ortodoksyjnym Żydom zakazuje się wykonywania 39. prac . Kto by pomyślał, że w dzień szabatu judaistom nie wolno opierać się o drzewa owocowe! Ten wyjątkowy dzień przede wszystkim ma być poświęcony odpoczynkowi, przebywaniu i rozmowom z rodziną, rozważaniu Słowa Bożego.

Kolejne święto przedstawione podczas spotkania to święto Purim. Dzień tej uroczystości jest czasem zabawy i radości. Żydzi poprzebierani w kolorowe kostiumy, wesołe melodie, litry alkoholu i niezliczone ilości półmisków z potrawami to odwieczne symbole świętowania. Religijne święto Purim obchodzone jest z podobnym charakterem, z jakim obchodzimy nasz świecki karnawał.

Dzięki wykładowi przygotowanemu przez reprezentantów Wydziału Historii UJK uczniowie z programu ERASMUS+ zdobyli cenne informacje na temat dobrze już im znanej kultury żydowskiej. Magda Grześkiewicz

Jewish festivals

On 28thof April 2015 prominent guests from Jan Kochanowski University in Kielce visited our school. Professor Jerzy Gapys- the tutor of SKN Judaica and the students of the first year of postgraduate studies - Agnieszka Kania and Wojciech Cedro.

The students participating in ERASMUS+ project had a possibility to explore the customs and religion of Judaism believers. Our guests presented our students two of the most important Jewish festivals: Sabbath and Purim.

Sabbath is a holy day celebrated every seventh day of the week (every Saturday) to commemorate the rest that God established after 6 days of creating the world. On that day orthodox Jews are forbidden to perform 39 activities. It is hard to believe that Judaists cannot lean over fruit trees on Saturdays! This special day is to be devoted to the rest; spending time with the family and contemplating the Word of God.  

Purim is the festival of fun and joy. Jews dressed in colorful costumes, merry melodies, liters of alcohol and numerous serving plates full of delicious dishes. This religious feast is celebrated in a similar way to our secular carnival.

Thanks to the lecture prepared by the representatives of Jan Kochanowski University the participants of ERASMUS+ gained valuable information about Jewish culture.

Magda Grześkiewicz