Dzień z Mayerem Kirshenblattem

23 kwietnia 2015 r. młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza

Głowackiego w Opatowie wraz z gośćmi z Rumunii, Portugalii, Grecji i Niemiec,

pracując nad projektem „Lokalne ślady życia Żydów w Europie” wzięli udział

w warsztatach, które odbyły się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Opatowie.

Po powitaniu uczestników przez Starostę Opatowskiego pana Bogusława

Włodarczyka oraz kierownika Muzeum Geodezji i Kartografii pana Mirosława

Roszczypałę, w otoczeniu dużych, kolorowych kserokopii obrazów

Kirshenblatta, rozpoczęły się zajęcia.

Pani Małgorzata Grządziel przybliżyła obecnym uczniom i ich opiekunom

postać Mayera Kirshenblatta, pochodzącego z Opatowa kanadyjskiego Żyda,

który w podeszłym wieku zaczął malować Apt (Opatów) – miasto swojego

dzieciństwa. Zebrani z wielką uwagą obejrzeli film dokumentalny Sławomira

Grunberga „Namaluj co pamiętasz” przedstawiający przyjazd artysty wraz z

córką, Barbarą Kirshenblatt-Gimblett do Opatowa. Następnie uczniowie

zaopatrzeni w aparaty fotograficzne, udali się na spacer po Opatowie śladami

Mayera.

W godzinach popołudniowych rozpoczęły się warsztaty prowadzone przez

Teodorę Pawełko-Kwiatkowską i Małgorzatę Grządziel. Pierwszym zadaniem

uczestników było narysowanie mandali, co z jednej strony pozwoliło pobudzić

wyobraźnię, z drugiej zaś pomogło skupić uwagę i koncentrację. Wyciszeni

i zrelaksowani, uczniowie z pięciu krajów przystąpili do kolejnego zadania.

Mając do dyspozycji zrobione podczas spaceru kolorowe zdjęcia współczesne

go Opatowa, czarnobiałe kopie obrazów Mayera przedstawiające sceny z

życia przedwojennego Apt oraz klej i nożyczki, uczniowie stworzyli fotokolaże,

gdzie to, co bezpowrotnie już przeminęło przenika się z obecną

rzeczywistością.

Na zakończenie odbyła się wystawa prac, a ich autorzy uznali, że Dzień

z Mayerem Kirshenblattem był pełen dobrych emocji, a wykonana praca

przekonała ich samych o własnej kreatywności.

Rolę tłumaczy pełniły panie profesor: Aneta Kucharczyk i Monika Czerwińska.

Wydarzenie zostało zarejestrowane przez TVP Kielce.

On April 23, 2015, students of Bartosz Głowacki High School together with the guests from Portugal, Romania, Greece and Germany, working on project "Locl Traces of Jewish Life in Europe" took part in workshops which were organised in the conference room of the District Head Office in Opatow.

The guests were welcomed by the Head of the District Mr Bogusław Włodarczyk and the Manager of the Museum of Geodesy and Cartography Mr Mirosław Roszczypała. Surrounded by the xerocopies of Kirshenblatt's paintings the participants began their work.

Mrs Małgorzata Grządziel presented the story of Mayer Kirshenblatt, a Canadian Jew coming from Opatow, who in his elderly years strated painting Apt (Opatow) – the town of his childhood. Then, a documentary film was presented directed by Sławomir Grunberg and entitled "Paint what you remember," which was a report of Kirshenblatt and his daughter's visit to Opatow. After that, students and teachers equipped with cameras went for a walk across Opatow following Mayer's traces.

In the afternoon the participants of the workshops were to create mandalas, which helped them to boost their imagination and focus on the next task. Having on their disposal pictures taken during the walk, black and white copies of Mayer's paintings presenting the life of pre-war Apt, glue and scissors, the students and teachers created photocollages, where the past mixed with the present reality. As the final point of the workshops there was an exhibition of the collages. Everyboby said that the Day with Mayer Kirshenblatt was very emotional and creative. The workshops were prepared and conducted by Teodora Paweło-Kwiatkowska and Małgorzata Grządziel and translated by Monika Czerwińska and Aneta Kucharczyk.

The whole event was recorded  by TVP Kielce (regional Polish TV).