Lekcja na żywo


W ramach realizacji międzynarodowego projektu „Local Traces of Jewish Life in Europa”uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w dniu 23 października 2014 r. wzięli udział w interaktywnej lekcji na żywo z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W całej Polsce uczestniczyło w tej lekcji ok. 80-tys młodych ludzi.

Tematyka lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych skupiła się na tożsamości polskich Żydów.

W celu lepszego zrozumienia tematyki lekcji na żywo w zainteresowanych klasach, m. in. dzięki udostępnionym przez muzeum materiałom, wcześniej zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe, które wprowadziły młodzież w tematykę historii Żydów polskich. Pod kierunkiem nauczycieli: Barbary Kasińskiej, Małgorzaty Stępień i Małgorzaty Grządziel uczniowie poprzez dyskusję, mini wykłady, prezentacje multimedialne bliżej poznali społeczność żydowską - miejsca, postaci, wydarzenia, obiekty, zwyczaje, symbole związane z kulturą, historią i religią Żydów.

W trakcie lekcji na żywo uczniów na wystawę zabrali: Maria Seweryn - aktorka i dyrektor Och Teatru oraz Maciej Orłoś - prezenter telewizyjny.

Prowadzący wskazali najważniejsze elementy polsko-żydowskiej historii.

W trakcie lekcji uczniowie przenieśli się do XVI-wiecznego Krakowa, stanęli pod ozdobnym sklepieniem XVI-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu, trafili na zatłoczoną ulicę międzywojennej Warszawy. Przeszli również przez galerię opowiadająca o Zagładzie.

Zwieńczeniem podróży była rozmowa na temat współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce.

Dodatkową atrakcją był działający podczas zajęć czat, przez który uczniowie zadawali pytania prowadzącym.

Po zakończeniu lekcji zostały odczytane wszystkie pytania zadane przez naszych uczniów i odpowiedzi na nie. Młodzież pytała o wiele zagadnień związanych z kulturą i obyczajami Żydów, wzajemnych relacjach między Polakami i Żydami, wzajemną tolerancję.

Lekcja na żywo to doskonałe uzupełnienie szkolnego programu nauczania, inspiracja do dyskusji w międzynarodowych grupach projektowych, ale również lekcja tolerancji dla młodych ludzi.

28 października 2014 r. odbędzie się uroczyste otwarcie Muzeum Historii Żydów polskich, zachęcamy wszystkich uczniów do śledzenia tego wydarzenia w mediach i na stronie internetowej www.polin.pl


The story about Polish Jews – a live lesson.

As a part of realisation of the international project „ Local Traces of Jewish Life in Europe” on 23th October 2014 students of our school took part in an interactive live lesson from the Museum of History of Polish Jews POLIN. About 80 thousand young people from all over Poland participated in this lesson.

The subject matter for  secondary school students was focused on the identity of Polish Jews.

In order to help the students of the involved classes understand the subject matter of the live lesson, for example by the materials made by the museum available, there were some workshops  which aquainted the young people with the history of Polish Jews. They were conducted by Barbara Kasińska, Małgorzata Stępień and Małgorzata Grządziel. The students were familiarized with Jewish community – places, figures, events, objects, customs, symbols connected with Jewish culture, history and religion by means of discussions, mini lectures, multimedia presentations.

During the lesson the students were shown the exhibition by Maria Seweryn – an actress and the controller of Och Theatre and Maciej Orłoś – TV presenter.

The hosts pointed out the most important elements of Polish-Jewish history.

During the lesson the students went back in time to the sixteenth-century Cracow, had the opportunity to see the decorative vault of the sixteenth-century synagogue in Gwoździec, visited a crowded street of interwar Warsaw. They also visited the gallery devoted to the Holocaust.

The culmination of the journey was a conversation concerning contemporary Jewish community in Poland.

An additional attraction was a chat, which could be used during the classes. By means of this students were asking questions to the hosts.

After finishing the lesson, all the questions asked by the students and answers for them were read. The young people were enquiring about numerous issues connected  with the culture and customs of the Jews, mutual relations between Polish and Jewish people and reciprocal tolerance.

This live lesson is an excellent addition of the school curriculum, an inspiration for discussion in the international project groups as well as a lesson of tolerance for young people.


On the 28th October there will be a formal opening of Museum of History of Polish Jews, therefore we encourage all the students to track this event in media and on the website
www.polin.pl
.