W dniu 10 stycznia 2015 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie uczestniczący w międzynarodowym projekcie „Local Traces of Jewish Life In Europe” zwiedzali wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Przechodząc przez osiem kolejnych galerii ciągnących się na 4000 m2, uczniowie odbyli podróż w czasie od średniowiecza do współczesności – przez 1000 lat historii Żydów polskich.

      Pierwsza z galerii, „Las”, opowiada legendę o przybyciu Żydów na ziemie polskie, gdzie zgodnie z wolą boską mieli oczekiwać na nadejście Mesjasza. Kolejne galerie są już mocno osadzone w realiach historycznych: „Pierwsze Spotkania – Pierwsze Osadnictwo”, to część wystawy opowiadająca poprzez ekspozycje w stylu średniowiecznych miniatur o pięciuset latach historii Żydów w Polsce, od przybycia w X wieku do roku ok. 1500, a atrakcją dla zwiedzających okazała się interaktywna wystawa poświęcona roli Żydów w rozwoju pieniądza w Polsce. W galerii poświęconej złotemu wiekowi w historii Żydów polskich, uczniowie zainteresowali się szczególnie interaktywnym modelem Krakowa i Kazimierza, a w wirtualnej bibliotece obejrzeli arcydzieła piśmiennictwa hebrajskiego i jidysz w multimedialnej formie.

      Spotkanie z żydowskim kolorytem, to galeria „Miasteczko”. Zachwycająca rekonstrukcja malowanego sklepienia z drewnianej synagogi z Gwoźdźca oraz znajdująca się poniżej bima – podwyższenie, z którego odczytuje się fragmenty Tory, to centrum sztetla. Wokół zaś tętni życie: plac targowy, sklep, szkoła, karczma i dom. W galerii „Wyzwania nowoczesności”, uczniowie poznawali historię rozbiorów i ich skutki dla Żydów. Na XIX-wiecznej stacji kolejowej mieli możliwość zaopatrzenia się w bilety na podróż pociągiem. Żydowski świat w Polsce dwudziestolecia międzywojennego przedstawiony jest w galerii „Na żydowskiej ulicy”. Z tej właśnie multimedialnej ulicy, uczniowie wchodzili w bramy kamienic, gdzie odkrywali bogate życie kulturalne i polityczne tego okresu: przeglądali ówczesną prasę, tańczyli tango przy dźwiękach płyty gramofonowej, zajrzeli do kawiarni artystycznej.

      Galeria „Zagłada” przedstawia poprzez zdjęcia, filmy i dokumenty z czasów wojny, rzeczywistość życia w getcie, masowe mordy na Wschodzie deportacje i śmierć w obozach zagłady. Nasza wędrówka w czasie kończy się galerią „Powojnie” , w której uczniowie poznali relacje z wydarzeń marcowych. Młodzież z „Bartosza” interesują się kulturą i dziedzictwem polskich Żydów, ale również sama koncepcja muzeum POLIN, otoczenie przez zabytkowe przedmioty, malowidła, rekonstrukcje, interaktywne instalacje i najnowsze rozwiązania multimedialne sprawiło, że zwiedzanie wystawy było ważnym wydarzeniem.

       On the 10th of January 2015, the students of Głowacki High School in Opatów participating in the international project “Local Traces of Jewish Life in Europe” visited the  permanent  exhibition in the Museum of the History of Polish Jews POLIN in Warsaw. Passing through seven  consecutive  galleries stretching  on the area of 4000 square metres, students made a time travel from the Middle Ages until now – for 1000 years of Polish Jews history.

       The first gallery – “The Forrest” – tells the story of the arrival of Jews to the Polish land, where, according to the God’s will they were supposed  to wait for the Mesajah’s coming.

The next galleries are firmly set in the historic reality: “The First Meetings – the First Settlement” is the part of the exhibition which, by means of the installation resembling  medieval miniatures,  tells about 500 years of Jews  history in Poland, from the arrival in the X century to approximately  the year 1500.

 And one thing turned out to be an attraction for the visitors – namely an interactive exhibition connected with the role of Jews in the development of money in Poland.

          In the gallery devoted to the golden age in the Polish Jews history, students were interested in the interactive model of Cracow and Kazimierz (one of the Polish historic towns).

      And in the virtual library they saw the masterpieces of the Hebrew  and  Yiddish writing in the multimedia form. The meeting with the Jewish colouration was in the gallery “Town”. The centre of the Shtetl (small towns with large Jewish population) was a delightful reconstruction of the painted vault from the wooden synagogue from Gwoździec and located below bimah – a kind of an elevated  platform from which fragments of Tora are read.  And all around  the life pulses: a marketplace, shop, school, tavern and a house.

       In the gallery “The challenges of the modernity”, students learnt about the history of the partitions and their consequences for the Jews.

At the XIX-century railway station they had the possibility to buy tickets for a train journey.

The Jewish world in Poland of the interwar 1920s is presented in the gallery “At the Jewish street”. From this multimedia street, students could enter  the gates of tenement houses, where they were discovering wide cultural and political life of this period: they browsed through  the press of that time, danced tango to the sounds of vinyl discs, visited an artistic gallery.

         The gallery “Extinction” shows the reality of the life in ghetto, mass slaughters in the East, deportation and death in the extermination camps.

Our time journey finishes with the gallery “Afterwar”, in which students were familiarised with the March events.

Our students show interest  in the culture and legacy of Polish Jews, but also the concept of POLIN museum, surrounding consisting of the historic items, paintings, reconstructions, interactive installations and the recent multimedia solutions caused  that visiting the exhibition was an important event.