W dniu 13.02.2015r uczestnicy projektu "Erasmus+" odwiedzili Instytut Historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczniowie wzięli udział w trzech wykładach. Pierwszy z nich dotyczył historii Żydów polskich w XVII i XVIII wieku, natomiast drugi poruszał kwestię Żydów na terenie Opatowa i Ożarowa.

Doktoranci: Agnieszka Kania i Wojciech Cedro wraz z prof. Jerzym Gapcenem przybliżyli młodzieży niezwykle barwną historię naszego miasta, w którym niegdyś Żydzi stanowili ogromną społeczność. Jedną z ciekawostek jest fakt, iż targ w XVI w. odbywał się w soboty, ale w związku z tradycją żydowską i szabatem, który przypadał na sobotę, targ przeniesiono na środę, co pozostało do dziś.

Trzeci wykład profesora Waldemara Kowalskiego dotyczył wielokulturowości i wielowyznaniowości Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku. Uczniowie mieli możliwość czytania tekstów w języku łacińskim i staropolskim. Dwie uczennice Katarzyna Strzyż oraz Magda Grześkiewicz wykazały się swą wiedzą i dostały od UJK miłe upominki. W trakcie spotkania omówiono również możliwość podjęcia współpracy z kieleckim Instytutem Historii.

On 13.02.2015 the participants of Erasmus+ project visited Insitute of History at the Jan Kochanowski University in Kielce. The students took part in three lectures. The first one was about the history of Polish Jews in the XVIIth and XVIIIth centuries, the second one about the Jews in Opatow and Ozarow.

PhD students Agnieszka Kania and Wojciech Cedro together with Professor Jerzy Gapcen talked about exceptionally colorful history of our town where Jews were once a huge community. One of the surprising facts is that connected with the market which traditionally had been held on Saturdays but because of the Sabbath, it was moved on Wednesday, which is the case until the present times.

The third lecture conducted by Professor Waldemar Kowalski was about multiculturalism and multi-denominational character of the Republic of Poland in the XVIth and XVIIth centuries. Our students had the chance to read  texts in Latin and Old Polish. Two of our students Katarzyna Strzyż and Magda Grześkiewicz  proved their knowledge and received  small gifts from the JKU. During that meeting the possibilty of cooperation with the Insitute of History was discussed.