O PROJEKCIE


      W roku szkolnym 2014/15 Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego w Opatowie rozpoczęło realizację projektu w ramach europejskiego programu Erasmus+ Edukacja szkolna Partnerstwa Strategiczne. W projekcie uczestniczą uczniowie i nauczyciele z pięciu europejskich krajów: Niemiec, Polski, Portugalii, Grecji i Rumunii. Koordynatorem projektu jest szkoła niemiecka Regiomontanus-Gymnasium w Hassfurcie, w Bawarii. W opatowskim liceum projekt koordynuje pani Marlena Serwicka, która go współtworzyła z niemieckim partnerem. Prace nad ostatecznym kształtem projektu trwały prawie rok. Projekt został zgłoszony do konkursu  i otrzymał bardzo wysoką ocenę Komisji Europejskiej (87,89 punktów na 100 możliwych do uzyskania) oraz został wdrożony do realizacji.  Projekt zatytułowany: „Lokale Spuren jüdischen Lebens in Europa /Local Traces of Jewish Life in Europe/ Lokalne ślady życia Żydów w Europie” jest poświęcony historii Żydów w różnych krajach europejskich. Nasza część projektu dotyczy życia Żydów w naszym mieście, regionie, kraju. Temat bardzo ciekawy, zawarty w podstawie programowej liceum, a obecny w wąskich kręgach naszej społeczności. Ideą projektu jest rozwijanie wielokulturowych historycznych kompetencji młodych Europejczyków, praca                    w międzynarodowych grupach, dyskusje oraz wykorzystywanie nowoczesnych środków komunikacji (internet, facebook, twitter, blog, wideokonferencje). W trakcie trwania projektu uczniowie poznają kulturę, zwyczaje            i obyczaje narodu żydowskiego, który od wieków związany był z różnymi kulturami krajów europejskich.  Proponujemy aktywne metody pracy z tekstami źródłowymi, spotkania z ciekawymi ludźmi, ale także warsztaty kulinarne, rękodzieła i muzyki żydowskiej.  Projekt związany jest z mobilnościami uczniów uczestniczących      w nim, a więc zaplanowane są wizyty robocze w Niemczech, Rumunii, Portugalii i Grecji. 

Czas trwania projektu: 2 lata

In the school year of 2014/2015 Bartosz Głowacki High School in Opatów  has started to participate in a project as part of the European program Erasmus+ School education Strategic Partnerships. Students and teachers from five European countries: Germany, Poland, Portugal, Greece, and Romania, take part in this project and the main coordinator of this is a German school Regiomontanus-Gymnasium in Hassfurt, Bavaria. In Opatów the coordinator is Mrs Marlena Serwicka, who also took part in preparing the project with the German partner. It took a whole year to prepare the final project. It was submitted to the contest  and received a very high note from the European Comission (87,89 points out of 100 possible to obtain) and it was approved to realization.

The project entitled:  „Lokale Spuren jüdischen Lebens in Europa /Local Traces of Jewish Life in Europe/ Lokalne ślady życia Żydów w Europie” is about the history of Jewes in different European countries. Our part of the project concerns the life of Jewes in our town, region and country. The subject is very interesting, included in the curriculum of the secondary school but present in narrow aspect of our community. The idea of this project is to develop multicultural historic competences of young Europeans, work in international groups, dicussions and the use of modern means of communication (the Internet, facebook, twitter, blog, videoconferences). During the course of the project students will learn about the culture, customs and traditions of the Jewish nation.

We offer active methods of work with the source books, meetings with interesting people but also workshops in cooking, handcraft and Jewish music.

The project is connected with the mobilities of the students taking part in the project and there are planned visits in Germany, Romania, Portugal and Greece.

The duration of the project: 2 years.