REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE

 

Local Traces of Jewish Life in Europe

„Lokalne ślady życia Żydów w Europie”INFORMACJE OGÓLNE

 1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie w okresie od 01.09.2014r do 31.08.2016r
 2. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja2: Partnerstwa Strategiczne-Współpraca Szkół.
 3. Cele projektu:

- rozwijanie umiejętności językowych młodzieży

- wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania w oparciu o technologię informacyjno-technologiczną

- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego

- poznanie historii, kultury, zwyczajów i obyczajów narodu żydowskiego w różnych krajach europejskich

- uczenie tolerancji dla innych kultur i religii

 1. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli z pięciu szkół partnerskich.

Nazwa szkoły

Miasto

Państwo

Regiomontanus-Gymnasium

Hassfurt

Niemcy

Escola Profissional Do Comercio Escritorios E Servicos Do Porto- Associacao Raul Doria

Porto

Portugalia

Liceul Pedagogic Regele Ferdinand

Sighetu Marmatiei

Rumunia

Marouleio Geniko Lykeio-Katsikas Ioanninon

Ioannina

Grecja

Zespół Szkół Nr.2 w Opatowie

Opatów

Polska

 1. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr.2 w Opatowie z klas I i II, ich rodziców, nauczycieli oraz społeczności lokalnej.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.

TEMATYKA PROJEKTU

 1. Historia: rozwój i losy społeczności żydowskiej (ciekawe biografie)
 2. Architektura: domy, synagogi, szkoły, cmentarze
 3. Ślady życia Żydów na poziomie krajowym i lokalnym: kuchnia, język, kultura popularna, sztuka
 4. Historia Żydów w mediach krajowych, programach nauczania, świadomości społecznej
 5. Obecna sytuacja społeczności żydowskiej.

Główne obszary edukacyjne, w których wdrażane będą działania projektu partnerskiego: języki obce, historia, geografia, literatura, sztuka.

Kompetencje kluczowe, których dotyczy projekt:

- porozumiewanie się w językach obcych

- kompetencje informatyczne

- kompetencje społeczne i obywatelskie

- świadomość i ekspresja kulturowa

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Działania projektowe podejmowane w szkole w trakcie realizacji projektu obejmują:

 1. Edukację młodzieży dotyczącą tematyki projektu poprzez:

- prowadzenie samodzielnych poszukiwań

- zajęcia warsztatowe

- spotkania z ekspertami

- poznawanie efektów pracy grup projektowych z krajów partnerskich

- wycieczki przedmiotowe

- udział w konkursach.

 1. Spotkania młodzieży ze szkół partnerskich (wymiana doświadczeń, integracja kulturowa, doskonalenie znajomości języków obcych).
 2. Opracowanie produktów końcowych projektu i zaprezentowanie ich społeczności lokalnej (uczniowie nieuczestniczący w projekcie, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, lokalne władze, partnerzy zagraniczni itp.)

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja rozpoczyna się od 17 listopada 2014 roku i trwa do 25 listopada 2014 roku. Arkusz rekrutacyjny
 2. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:

- motywacja ucznia do udziału w projekcie

- dobra znajomość języka angielskiego i kontynuacja nauki drugiego języka obcego (niemiecki, francuski) w ciągu trwania projektu.

- zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji.

- zadeklarowanie przez rodziców „gościny” dla partnerów z zagranicy

 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu – Załącznik nr 1
 2. Uczeń składa deklarację kandydata u koordynatora projektu.
 3. Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje szkolny koordynator projektu po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły i innych nauczycieli.
 4. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do projektu zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów.
 5. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnik zobowiązuje się:

 1. Przestrzegać regulaminu uczestnictwa w projekcie.
 2. Regularnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach projektu. Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione (choroba, zdarzenie losowe).
 3. Omawiać i ustalać wspólnie z opiekunem projektu/zadań projektowych zasady współpracy w realizacji projektu oraz podział zadań w zespole, zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami poszczególnych członków grupy.
 4. Terminowo wykonywać przydzielone w projekcie zadania.
 5. Współpracować z opiekunem projektu/zadań projektowych i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego.
 6. Tworzyć i opracowywać materiały niezbędne do realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji.
 7. Dokumentować pracę nad projektem (np. przygotować sprawozdania z realizacji projektu lub zadań projektowych).
 8. Publicznie dokonać prezentacji projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.
 9. Pracować nad doskonaleniem języków obcych
 10. Promować projekt wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
 11. Godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym.
 12. Zachowywać się kulturalnie i dbać o dobre imię szkoły.

UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnicy projektu uprawnieni są do:

 1. Nieodpłatnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu.
 2. Udziału w wyjazdach do szkół partnerskich zgodnie z „Zasadami uczestnictwa w wyjazdach".

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
 2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.)

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu. Nieobecności rozliczane są w cyklu 3 miesięcy.
 2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

PRZYJMOWANIE UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH

 1. W czasie realizacji projektu uczniowie przyjmują partnerów z zagranicy u siebie w domu, a w czasie wyjazdów goszczą w domach partnerów projektu.
 2. Rodzina przyjmująca zapewnia uczniowi z zagranicy opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w tym:

- zakwaterowanie

- wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką swych nauczycieli

- możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji, wartości.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia potwierdzają gotowość do przyjęcia gościa ze szkoły partnerskiej w oświadczeniu – Załącznik nr 2

MOBILNOŚCI UCZNIÓW

 1. W każdym wyjeździe za granicę uczestniczy po 5 uczniów (reprezentantów grupy projektowej). Grupa projektowa składa się z 20 osób.
 2. Wybór kraju następuje drogą losowania.

ZASADY UCZESTNICTWA W MOBILNOŚCIACH

 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na wyjazd w oświadczeniu – Załącznik nr 3
 2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, kontakt telefoniczny z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe
 3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.
 4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny rodzice/prawni opiekunowie ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi na organizację wyjazdu.
 5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u koordynatora.