Kalimera - Dzień dobry

W dniach 9-18 października młodzież z Liceum Bartosza Głowackiego w Opatowie biorąca udział w projekcie „Local Traces of Jewish Life in Europe” wraz z opiekunami udała się do Ioanniny, miasta w północno-zachodniej Grecji, gdzie miało miejsce spotkanie uczestników programu z Grecji, Niemiec, Polski, Portugalii i Rumunii.

Tematem spotkania w Grecji była tematyka żydowska w programach nauczania oraz podręcznikach w poszczególnych krajach; media wobec powstania państwa Izrael oraz prawo narodowe wobec Żydów w wybranych okresach historycznych.

Przedstawiciele grup prezentowali temat w odniesieniu do własnego kraju, następnie podczas warsztatów w międzynarodowych grupach omawiano podobieństwa i różnice w traktowaniu tematu.

Miasto Ioannina lub Janina położone jest niezwykle malowniczo w Epirze, u stóp gór Pindos, nad jeziorem Ioannina. Pełne zabytków swej wielokulturowej przeszłości: chrześcijańskiej, muzułmańskiej i żydowskiej, tętniące życiem uniwersyteckie miasto, kandyduje do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2021.

Dzięki interesującej grze terenowej przygotowanej przez greckich gospodarzy, uczestnicy projektu mogli spacerując po mieście odnaleźć i poznać zamek, dzielnicę żydowską z synagogą Kehila Kedosha Yashan oraz domami zamieszkałymi przed wojną przez liczną społeczność Romaniotów. Młodzież z grupy projektowej wzięła udział w spotkaniu z przewodniczącym gminy żydowskiej w Ioanninie, która jest jednym z ostatnich miejsc, w którym żyją jeszcze Romanioci. Realizując swój program, młodzież wraz z opiekunami udała się do położonego w górach tradycyjnego greckiego miasteczka Metsovo, gdzie po obejrzeniu filmu dokumentalnego „Kisses to the children” odbyły się warsztaty poświęcone losom trojga żydowskich dzieci z Metsovo, uratowanych od deportacji do Auschwitz przez greckie rodziny. Historię Romaniotów, potomków greckich Żydów, uczniowie z pięciu krajów mieli okazję zgłębiać również na wyspie Korfu, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy żydowskiej. Podróżując po Grecji, szukając lokalnych śladów życia Żydów, polska grupa wraz z opiekunami zwiedziła również największą czynną synagogę Żydów sefardyjskich w Atenach, Beit Szalom, czyli Dom Pokoju oraz synagogę Ioanniotiki, wzniesioną przez Romaniotów. Natomiast w Salonikach zwanych niegdyś „drugą Jerozolimą” młodzież zwiedziła Muzeum Żydowskie.

Dużym przeżyciem była podróż do Dodony, najstarszej wyroczni greckiej oraz teatru, gdzie wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w wystawieniu fragmentu sztuki Ajschylosa „Sen Attosa”. W oryginalnej scenerii świetnie zachowanego starożytnego teatru, pod greckim niebem, w specjalnie przygotowanych szatach dostojnie brzmiał antyczny chór.

Uczennice z Polski miały okazję zwiedzić również najciekawsze miejsca w Atenach: zabytki Akropolu, wzgórze Filopaposa z przepięknym widokiem na Akropol i całe Ateny, rzymską i grecką Agorę, kościół Świętych Apostołów oraz świątynie bizantyjskie, a obok gmachu Parlamentu, przy Grobie Nieznanego Żołnierza obserwować zmianę warty, która jest niezwykłym spektaklem. Wielkim przeżyciem była również krótka wizyta w Meteorach, słynnych klasztorach kościoła ortodoksyjnego, zbudowanych w XI wieku na wysokich górach, wyglądających jak zawieszone w powietrzu na samym szczycie świata. Tuż przed powrotem do Polski, uczniowie z Opatowa i z Porto, mieli okazję zwiedzić drugie co do wielkości miasto Grecji - Saloniki, gdzie podczas spaceru brzegiem morza podziwiali Białą Wieżę, symbol miasta, imponujący pomnik Aleksandra Wielkiego oraz lśniący bielą greckiego marmuru plac Arystotelesa.

Udział w projekcie "Lokalne ślady życia Żydów w Europie" przyniósł uczestnikom ogromną satysfakcję ze zdobytej wiedzy, wymiany doświadczeń podczas pracy w grupie, doskonalenia umiejętności językowych, jednak najwięcej radości przyniosły kontakty z rówieśnikami z zagranicznych szkół. Licealistki z Bartosza mieszkały u rodzin swoich greckich koleżanek i kolegów gdzie przyjęte zostały z wielką serdecznością i uczestniczyły w ich codziennym życiu. Po zajęciach miały okazję zaobserwować silne więzi w wielopokoleniowych greckich rodzinach, poznać specjalności greckiej kuchni, rozmawiać o problemach i radościach młodych ludzi, swoich planach na przyszłość i spędzić wieczór tańcząc sirtaki - taniec Greka Zorby przy akompaniamencie tradycyjnego instrumentu, buzuki

KALIMERA GOOD MORNING; IN GREEK LANGUAGE

Between 9-18th October the students from Bartosz Głowacki High School In Opatów taking part in the project;Local Traces of Jewish Life in Europe; together with the teachers went to Ioannina, the city in the North-West Greece, where the meeting of the participants of the programme from Greece, Germany, Poland, Portugal and Romania took place.The topic of the meeting In Greece was the subject of Jews In the curriculum and textbooks In the countries from the project; the attitude of media towards the creation of the Israel country and national law towards Jews in the chosen historical periods.The representative of the groups presented the subject with the reference to their own country, then during the workshops in the international groups the differences and similarities in the treatment of the subject were discussed.The city of Ioanina is situated in a picturesque area of Epirus, at the foot of Pindos mountains, at the Ioannina lake. Full of monuments of its multicultural past: Christian, Muslim and Jewish, pulsating with life university city, Ioannina candidates to the title of the Cultural Capital of Europe in 2021. Thanks to the fascinating outdoor educational game prepared by the Greek hosts, the participants of the project; walking around the city - were able to find and learn about the castle, the Jewish quarter with the Kehila Kedosha Yashan synagogue and houses inhabited before the war by the Romaniot community. The students from the project took part in the meeting with the president of the Jewish community in Ioannina, which is one of the last places where the Romaniots live. Fulfilling the programme, the students and the teachers went to the traditional Greek town Metsovo located In the mountains. There after watching a documentary entitled Kisses to the children the workshops connected with the fortunes of three Jewish children from Metsovo, which were saved from the deportation to Auschwitz by Greek families took place.Travelling around Greece looking for the local traces of Jewish life, Polish group visited also the biggest available for visitors synagogue of Sephardic Jews in Athens, Beit Szalom which means the House of Peace and Ioanniotiki synagogue, erected by the Romaniots. And in Thessaloniki, which used to be called;the second Jerusalem, the students visited the Jewish Museum.

An important experience was the trip to Dodona, the oldest Greek oracle and theatre, where all the project participants took part in staging a fragment of Aeschylus tragedy dream. In the original scenery of the well-preserved ancient theatre, under Greek sky, in specially prepared outfit the ancient chorus sounded in a dignified manner.The students from Poland had also the opportunity to visit the most interesting places In Athens: the monuments of Acropol, the Phillopapos Hill with a magnificent view of the Acropol and the whole Athens, Roman and Greek Agora, the Church of the Holy Apostles and Byzantine churches, and next to the Parliament building, at the Tomb of the Unknown Soldier they were able to observe the change of the guard. A huge experience was also a short visit in Meteora, the famous monasteries of Orthodox church, built in XI century in high mountains, looking as if they were hanging in the air on the top of the world. Just before the flight back to Poland, students from Opatów and Porto had opportunity to visit the second largest city in Greece Thessaloniki, where - during the walk along the seaside they were admiring the White Tower, impressive monument of Alexander the Great and the Aristotle square shining with the whiteness of Greek marble. The participation in the project Local traces of the Jewish life brought a huge satisfaction to everybody taking part in it, because students could exchange experiences during the group work and brush up their knowledge of English language, but the source of the biggest joy was the contact with the peers from foreign schools. The students from Glowacki High were staying at the host families of their Greek friends, who received them in a hospitable way and allowed them to take part in their everyday life. After the classes they were able to observe strong bonds in the Greek nuclear families, taste the specialties of the Greek cuisine, talk about the problems and joys of the young people, their plans for the future and spend the evening dancing sirtaki the dance of Greek Zorba accompanied by the traditional instrument buzuka.