WIZYTA W RUMUNII


W dniach od 7 do 13 lutego 2015r., młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie biorąca udział w projekcie „Lokalne ślady życia Żydów w Europie” w ramach programu Erasmus+, gościła z wizytą w Sighetu Marmatiei, 40-tysięcznym mieście położonym w północnej Rumunii nad rzeką Cisą. Spotkanie uczniów ze szkół partnerskich z Polski, Rumunii, Niemiec, Grecji i Portugalii pozwoliło uczestnikom komunikującym się dotychczas przez Internet na nawiązanie bliższych kontaktów.

Uczniowie z opatowskiego liceum mieszkali u swoich rumuńskich kolegów, razem pracowali w szkole nad tematem projektu, i razem spędzali wolny czas po zajęciach. Zgodnie z planem przyjętym podczas spotkania studyjnego w Hassfurcie, młodzież z poszczególnych krajów przedstawiła na pierwszym spotkaniu w Rumunii swoje szkoły, miasta i regiony.

Podczas kolejnych zajęć odbyła się prezentacja historii społeczności żydowskiej w każdym z krajów, od diaspory po Holocaust, z uwzględnieniem współczesnej sytuacji Żydów w każdym z krajów projektu. Wynikiem tej pracy podczas kolejnych warsztatów porównawczych w międzynarodowych grupach były przyczyny i przejawy antysemityzmu, pozostałości architektury żydowskiej w miastach uczniów.

Młodzi ludzie z wielkim zaangażowaniem pracowali w grupach, pojawiało się wiele szczegółowych pytań i kwestii wymagających wyjaśnienia. Uczniowie z „Bartosza” mieli okazję uczestniczyć w lekcjach różnych przedmiotów wraz ze swoimi rumuńskimi rówieśnikami, a także wysłuchać wykładu na temat regionu Maramuresz w Instytucie Geografii Uniwersytetu Babes-Bolyai. Poszukując pozostałości po licznej niegdyś społeczności żydowskiej w Sighetu, młodzież wzięła udział w seminarium w XIX-wiecznej synagodze, odwiedziła cmentarz pełen dobrze zachowanych macew, gdzie przewodnik opowiadał o zwyczajach żydowskich związanych ze śmiercią i pochówkiem.

Ważnym wydarzeniem było odwiedzenie domu rodzinnego Elie Wiesela, laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 1986 r., który jako pierwszy opisał okropieństwa obozów koncentracyjnych i określił działania hitlerowców wobec Żydów mianem Holocaustu. Na stacji kolejowej, skąd odbywała się deportacja do Auschwitz-Birkenau młodzież zapaliła symboliczne znicze. Uczniowie zwiedzili również bardzo ciekawe Muzeum Etnograficzne Maramureszu z bogatą ekspozycją poświęconą historii i kulturze ludowej regionu. Duże wrażenie wywarło na zwiedzających dawne ciężkie wiezienie dla przeciwników politycznych władz komunistycznych, a od 2000 roku Miejsce Pamięci Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu, w którym przedstawiono chronologię systemu totalitarnego w komunistycznej Rumunii, ale także zaprezentowano zdjęcia wybitnych polityków świata zachodniego, którzy przyczynili się do obalenia komunizmu w krajach Europy Wschodnie, wśród nich fotografię Ojca Świętego Jana Pawła II oraz przywódcy Solidarności Lecha Wałęsy.

Uczestnicy wizyty mieli okazję zobaczyć miejsca gdzie czas się zatrzymał, w regionie Maramuresz znajdują się wioski z drewnianą zabudową i wspaniałymi cerkwiami i monastyrami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO- Botiza, Poienile Izei. Region ten słynie również z wciąż żywego folkloru i tradycji ludowych. We wszystkich osadach do dzisiejszego dnia przetrwały dawne zwyczaje, a ich mieszkańcy z dumą noszą ludowe stroje, o czym uczniowie i ich opiekunowie mogli się przekonać składając wizytę w szkole podstawowej w Botizie.

W drodze powrotnej do Opatowa, przejeżdżając przez miejscowość Sapanta, licealiści zwiedzili Wesoły Cmentarz z rzeźbionymi i malowanymi na niebiesko dębowymi nagrobkami z epitafiami dowcipnie opisującymi życie zmarłych.

Uczniowie z opatowskiego liceum uznali pobyt w Rumunii za bardzo udany: zobaczyli urokliwy region z unikalnymi zabytkami i bajecznymi krajobrazami, poznali życzliwych i bardzo gościnnych ludzi, sprawdzili i rozwijali swoje umiejętności językowe, przekonali się jak wiele satysfakcji daje wspólna praca, nawet nad trudnym tematem, i ile radości wspólny później odpoczynek. Nawiązano nowe znajomości, a pożegnaniom nie było końca. Następne spotkanie odbędzie się w kwietniu, tym razem w Polsce.

Visiting Romania

From 07.02.2015 to 13.02.2015 students of Bartosz Glowacki High School taking part in Erasmus+ project "Local Traces of Jewish Life in Europe" visited Sighetu Marmatiei, a town of 40 thousand population situated in the Northern Romania on the banks of river Tisa. Students from all the countries involved in this project, which are Poland, Romania, Germany, Greece and Portugal, finally had the chance to meet, unil that time they had only communicated via the Internet. Students from Opatow stayed with their Romanian friends, worked together on the project and spent time after the classes. According to the plan, which was settled on the first organizational meeting in Hassfurt, the students presented their schools, towns and regions.

On the next classes there was a presentation of the Jewish community in each country, from the diaspora to Holocaust. Students worked in mixed international groups and in the result of this work they got to the reasons of antisemitism and traced the remains of architecture in their home towns. Students worked hard, were very engaged in their work and asked many detailed questions. Our students had the possibility of participating in the regular classes of their Romanian friends and they listened to the lecture about the Maramures region which was conducted at the Babys-Bolyai University. Looking for the traces of the Jewish community in Sighetu students took part in the seminar, which was held in the XIXth century synagogue and visited a Jewish cemetery with many well-kept tombstones, where the guide was telling about the customs connected with death and burials.

Visiting the Memorial House of Elie Wiesel, the man who created the term holocaust and as the first one described the cruelties of the Nazi concentration camps and in 1986 became the Nobel Peace Prize winner, was a very important experience for all the students and the teachers. At the railway station, from which the deportation to Auschwitz-Birkenau started, students lit symbolic candles.

Another interesting experience was visiting Etnographic Museum of Maramures with an impressive  exhibition dedicated to the history and folk culture of the region. The Memorial of the Victims of Communism and of the Resistance was another interesting stop. In the past it was a  severe prison for the oponents of the communist authorities and since 2000 it has been a museum. There we had the chance to see chronologically the totalitarian system in Romania. Aslo, there were pictures presented of the remarkable people who contributed to the abolishing of comunism in the countries of the eastern Europe, among others, there were photos of  Pope John Paul II and the leader of Solidarity, Lech Walesa.

The students saw places where the time has stopped. In the region of Maramures there are villiges with wooden houses and wonderful churches and monestaries written in the UNESCO List of the World Heritage of Culture – Botiza,  Poienile Izei. This region is famous for its folk traditions where in every house there could be observed old customs and the people wear traditional clothes with pride – all this was presented during our visit to a small primary school in Botiza.      The last stop of our sightseeing was the Cheerful Cemetary in Sapanta, where all the tombstones are carved and painted blue with humorous epitaphs describing people's lives. 

 

Students from Opatow consider the stay in Romania as successful – they saw a unique region with historical monuments and breathtaking views, they met kind and hospitable people, checked and improved their language skills, found out how much satisfaction they can get from hard work on a difficult subject. New friendships have been made. The next meeting will take place in April and this time it will be in Poland.